E-Ügyintézés

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHETŐSÉGÉRŐL

Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a törvényi előírások alapján az ASP-vel (önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai rendszert) lefedett ügytípusok (adó, ipar-kereskedelem, hagyaték stb.) esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget az elektronikus ügyintézést biztosítás kötelezettségének. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhetnek el.

Az E-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018. január 1-jét követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

Az E-ügyintézési törvény szerinti elektronikus ügyintézésére kötelezett:

  • a gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben (egyéni vállalkozó nyilvántartása) nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja vagy 2018. december 31-ig a törvényes képviselőjének KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu, a továbbiakban: KÜNY tárhely) útján

  • EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot a hivatallal.
  • Az Önkormányzati Hivatali Portál magánszemélyek részére is elérhető, de számukra annak használata nem kötelező!

Elektronikusan intézhető ügyek:

  • A jogszabályi rendelkezés értelmében Önnek lehetősége van ügyeit elektronikus kapcsolattartáson keresztül lefolytatni, mikor az ügyintézés során:
  • jogszabály nem írja elő az Ön személyes jelenlétét;
  • jogszabály nem teszi kötelezővé meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását;
  • ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;
  • az okirat vagy más beadvány minősített adatot nem tartalmaz.

Elektronikus ügyintézés módja

Az Önkormányzati Hivatali Portál, amelyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek (gazdálkodó szervezetek valamint az ügyfél jogi képviselője), továbbá az e lehetőséggel élni kívánó magánszemélyek az https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap   webcímen érhetnek el. Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ a ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio címen érhető el).
Amennyiben az Önkormányzati Hivatali Portálon az adott ügy intézéséhez űrlap nem található, úgy a kérelem e-papír nyomtatványon is benyújtható, mely oldal használatához szintén ügyfélkapu regisztráció szükséges: https://epapir.gov.hu/ Az oldalon lehetőség van a cég nevében történő kérelem beadására is a cégkapu regisztráció során erre felhatalmazott személyek esetében.

Fontos, hogy

 • a gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési törvény 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét. Ennek feltétele a – 2018. január 1-től kötelező – cégkapu regisztráció: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html

 • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából. (A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ címen érhető el, azonosítást követően.)

Az Önkormányzati Hivatali Portálon településünk nevének kiválasztása után megtalálhatják az ügyek elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat).

Iparűzési adóval kapcsolatban továbbra is van lehetőség a NAV-on keresztül benyújtani a bejelentkezést, változás-bejelentést és az adóbevallásokat.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a 2017. január 1-jei hatállyal kimondja, hogy az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – a 35/2008. (XII.31.) számú, az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti. A NAV vizsgálja, hogy a bevallást benyújtó jogosult-e legalább az egyéb bevallások (társasági adóbevallás) benyújtására, intézésére. A törvényi előírásainak megfelelően a HIPA bevallást a NAV az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően a székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi. Az állami adó- és vámhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Illetékfizetési kötelezettség esetén követendő eljárás:

Az E-ügyintézési törvény 24.§ (1) bekezdése alapján természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. Az E-ügyintézési törvény 24.§ (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. Abban az esetben, ha az elektronikusan indított ügy illetékköteles, gondoskodni kell a megfelelő összegű eljárási illeték megfizetésére.

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal biztonságos kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): ERKOH

KRID: 227045118